hayfields-logo-black

Smoked Brisket

Passover Smoked Brisket: $150/Half Tray | $210/Full Tray.

$150.00$210.00